0212 438 82 36
0554 361 77 70

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ 
(İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 
Tarih: 20 Temmuz 2013  Cumartesi  Sayı : 28713 MADDE 16 )
 
(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. 
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte 
çalışmak,        veri    toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. 
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan
muayene sırasında hekime yardımcı olmak. 
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. 
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. 
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. 
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikteçalışmak. 
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. 
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği