0212 438 82 36
0554 361 77 70

RİSK DEĞERLENDİRMESİ TANIM
 
(6331 saylı iş kanununun 2. maddesinde)
-İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 
faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır
 
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN  YASAL DAYANAĞI  
(6331 sayılı kanunun 10. maddesi)
- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin 
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
 
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAMASININ  CEZALARI
(6331 sayılı kanunun 23 .maddesi)
- 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, 
aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
işverene binbeşyüz Türk liraİçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi
yapılmamış olması durumunda işindurdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması,
yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerdeişin durdurulmasınakarar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak
tedbirlerin uygulanması.RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNDE İŞ VERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ RG 29.12. 2012 – 28512 MADDE 5)
(1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı
ve güvenliği yönündenrisk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yükümlülüğünü kaldırmaz. 
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç 
duydukları her türlübilgi vebelgeyi temin eder
 
RİSK ANALİZİ YAPMANIN FAYDALARI 
1.İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. 
2.İşyeri çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
3.İşyeri yönetiminin de İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar.
4.Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
5.İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar 
verilmesini sağlar.
6.İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin 
vegüvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. 7.İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül 
edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
8.İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların
izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.
 
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YENİLENMESİ GEREKEN DURUMALAR 
(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ RG 29.12. 2012 – 28512 MADDE 12)
 
(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç 
iki, dörtve altı yılda bir yenilenir. 
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz
önündebulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi 
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
g)Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
h)Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, 
ı)İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini
ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması 
j)İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
 
 
 
RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ DÖKÜMANTASYONU 
(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ RG 29.12. 2012 - 28512  MADDE 11 )
(1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş
belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. 
e) Tespit edilen riskler. 
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. 
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. 
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, 
son sayfasıimzalanır ve işyerinde saklanır. 
(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir
 
 
 
RİSK DEĞERLENDİRME HESAPLAMASI
 
Tehlike:Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışlarıdır 
Risk:Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar veya hasarın 
şiddetinin bileşkesidir.
 
Kullanılan risk değerlendirme metodolojisi:
Risk değerlendirmede karar matrisi olarak bilinen sistem güvenlik programı kullanılmıştır. Söz konusu L Tipi Matris 
(5x5 Matris Diyagramı) iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte ve özellikle sebep sonuç 
ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile
gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelen
dirilmesi ve ölçümü yapılır.
 
RİSK : ŞİDDET *OLASILIK
 
ŞİDDET BİRİMLERİ 
1- ÖNEMSİZ  Kıl payı atlatılabilen olaylar
2- HAFİF       1 gün > ilk tedaviye müteakip iş başı yapılan olay
3- ORTA        2 gün>= İşten ayrı kalma, orta derece yaralanmalı 
4- ÖNEMLİ   2 gün< İşten ayrı kalma uzuv kaybı, ağır yaralanma
5- CİDDİ       Uzuv kaybına , ağır yaralanmaya veya ölüm olma durumu
 
OLASILIK BİRİMLERİ
 
1-Kazanın meydana gelme olasılığı çok düşük,
2-Kazanın meydana gelme olasılığı Zayıf
3-Kazanın meydana gelme olasılığı var Olağan durumlarda olabilir, 
4-Kazanın meydana gelme olasılığı Kuvvetli,
5-Kazanın meydana gelme olasılığı Çok yüksek
 
RİSK HESABLAMA SIKALASI