0212 438 82 36
0554 361 77 70

- AKCİĞER GRAFİSİ (AKCİGER  RÖTGENİ)

- ODİO (İŞİTME TESTİ)

- GÖRME TESTİ

- SFT  (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ BRONŞİT ASTIM KONTROLÜ)

- TAM KAN SAYIMI ( ENFEKSİYON ,KANSIZLIK, LÖSEMİ VB KONTROLER )

- TAM İDRAR TAHLİLİ (İDRAR YOL KONTROLÜ  BÖBREK KONTROLÜ )

- HEPATİT TESTİ

- AST-ALT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

- ÜRE KREATİN

- İŞE GİRİŞ SAGLIK RAPORU 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  MADDE 15 

 İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
            1) İşe girişlerinde.
           2) İş değişikliğinde.
           3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
          4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MADDE 26 

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,idari para cezası verilir